Zoek uw maat
Maat
Categorie

Zoeken
Producten
Zoeken

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bedrijfsgegevens
Stippeltje
Berkenlaan 178,
2940 Hoevenen
BE 0508 414 711
Stippeltje@telenet.be
0499/117594

Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Prijzen en betaling
Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.
De facturen zijn betaalbaar t.a.v. Stippeltje op onze zetel Berkenlaan 178, 2940 Hoevenen op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Bankrekeningnummer: IBAN  BE51 0639 1027 9862.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum.
Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Levering en verzendkosten
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering.

Ruilen en retourneren:
U hebt het recht om uw artikelen te ruilen of te retourneren binnen de 10 werkdagen na ontvangst. Dit geldt ook wanneer u bij het ontvangen van het pakket zou merken dat de artikelen beschadigd zijn. U moet ons hiervan altijd schriftelijk (stippeltje@telenet.be) van op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met een begeleidende brief, op ons adres: Stippeltje – Hoevensebaan 85 – 2950 Kapellen.
Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen níet geretourneerd worden. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door u gemaakt, worden niet terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Stippeltje, dan nemen wij de kosten voor verzending uiteraard op ons.

Beschikbaarheid artikelen
Onze webshop biedt u artikelen aan die we ook voorstellen aan onze klanten in onze winkel te Hoevenen. ls een door u in de webshop gekozen artikel net door een klant in onze winkel geselecteerd, dan behouden we het recht de winkelklant verder te helpen. We hopen dit uiteraard zo veel mogelijk uit te sluiten en al onze klanten naar wens te helpen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - het order kan herzien. U wordt voor de respectievelijke artikelen uiteraard onmiddellijk terugbetaald.

Waarborg 
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Verzakingsrecht 
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Stippeltje, Berkenlaan 178, 2940 Hoevenen..
Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn, alsook soldenartikelen worden niet teruggenomen

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle.

Privacy
Door te bestellen op de internet site van Stippeltje, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.
Stippeltje zal de gegevens niet overmaken aan derden.
De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.
De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...)

Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Copyright Stippeltje 2014